• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 469 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 70: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 44, ал. 4 от ЗМСМА и Решение № 31/11.07.2006 година на комисията за защита от дискриминация, във връзка с изпълнение на § 6 от ПРЗ на Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6/26.11.2003 година за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, общински съвет - Балчик упълномощава кмета на община Балчик - г-н Николай Ангелов да предприеме необходимите мерки за привеждане на архитектурната среда на стопанисваните от общината сгради в съответствие с изискванията на § 6 от ПЗР на Закона за интеграция на хората с увреждания, включително и финансовото обезпечаване на дейностите за осигуряване на свободен достъп на хората с увреждания до тези сгради.