• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 68 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 68: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с молба вх. № 94-ДО-69/17.03.2008 година от страна на Даниела Райчева Димитрова, жител на град Балчик, общински съвет - Балчик:

1.     Дава своето съгласие да бъде отпусната стипендия от 450 /четиристотин и петдесет/ лева на семестър на лицето Даниела Райчева Димитрова от град Балчик, медицинска сестра на "МБАЛ - Балчик" ЕООД град Балчик.

2.      Стипендията от 450 лева се отпуска за три семестъра обучение по специалност "Управление на здравните грижи" в МУ "Професор д-р Параскев Стоянов" град Варна.

3.      Упълномощава кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши последващите правни и фактически действия по горното решение и подготви договор за отпускане от страна на община Балчик стипендия от 450 лева на семестър.