• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 66 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 66: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 38 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик; чл. 62 от Закона за енергетиката и молба вх. № 26-00-56/05.02.2008 г., общински съвет - Балчик дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на "Е.ОН България Мрежи" АД град Варна, представлявано от членовете на Управителния съвет: Анатоли Симеонов Симеонов и Анатоли Русанов Токмакчиев, за изграждане на трафопост - БКТП 20/0.4 кV със съответния сервитут върху общински имот ПИ 02508.87.175 по кадастралната карта на град Балчик, с площ от 51 кв.м., актуван с АОС № 3224/04.03.2008 г., за сумата от 10 353.00 лева /десет хиляди триста петдесет и три лева/

         След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.