• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 65 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 65: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик и във връзка с молба вх. № 63-00-2032/19.12.2007 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между община Балчик и "КОРОЛЕКС" ЕООД град Варна, с Булстат 103855685, по отношение на ПИ № 39459.501.241 по кадастралната карта на с. Кранево /УПИ № Х-241, кв. 17 по ПУП на с. Кранево/, целият с площ от 1381 кв.м., като "КОРОЛЕКС" ЕООД изкупи частта на община Балчик, равняваща се на 381.00 кв.м. /триста осемдесет и един квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 3073/2007 година за сумата от 36 957.00 лева /тридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и седем лева/, без ДДС.

2.Упълномощава кмета на община Балчик да сключи договор за ликвидиране на съсобственост.