• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 64 Протокол 10 от 28.03.2008 г.

РЕШЕНИЕ 64: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с Параграф 78, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОС, общински съвет - Балчик:

1.      Удължава договор за наем № 64/01.03.2002 година сключен между община Балчик и ЕТ "ЯНИЦА - ЯНИЦА ТОДОРОВА", представлявано от Яница Тодорова Савова от с. Оброчище, ул. "Незабравка" № 6, касаещ обект - общински терен с площ от 32 кв.м., находящ се в с. Оброчище, община Балчик, върху който е поставен павилион за търговска дейност, считано от 01.03.2008 до 01.03.2012 година.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да подпише анекс към договора за наем  с горепосоченото лице.