• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 233 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", държавно - делегирана дейност

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №233: На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа", като държавно-делегирана дейност.

2.Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели - 46 потребители за 2021 година.

3. Услугата да се администрира от звено, което изпълнява Механизма за лична  помощ съгласно Закона за личната помощ, Домашен социален патронаж и включва 3 щатни бройки.

4.Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на Решението;