• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 231 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка е изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №231: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

1.Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД през 2020г., в Община Балчик, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 139 771,94лева -съгласно Приложение №1.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК „на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич "АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение № 1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите