• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 226 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По единадесета точка от дневния ред:  Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент с площ 4,32 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №226: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична-общинска собственост представляващ  ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно-информационен елемент за срок от 3 години.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 4,32 кв.м. в размер на 210,60 лв./двеста и десет лева и шестдесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.