• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 216 Протокол 16 от 22.12.2020 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане Етичен кодекс на основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка, със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №216: 1. На основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема Етичен кодекс, в пълно съответствие с представеният за обсъждане проект, неразделна част от настоящото решение,  съдържащ етични и морални норми и конкретизиращ стандартите на поведение на общинските съветници от Община Балчик,

2.След влизане в сила на решението по т. 1, приетия Етичен кодекс да се обнародва , чрез публикуване на официалната интернет страницата на община Балчик.

3. Неразделна част от настоящото решение е Етичен кодекс - проект, Приложение 1