• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 215 Протокол 15 от 25.11.2020 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Одобряване  на задания  и даване  на разрешение  за изработване  на проект за  ПУП - ПЗ ЗА ПИ № 03174.52.527 по КККР на с Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №215: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-10/ 16.07.20, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ; във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ и положително становище с изх. № 2060-10-006/12.11.20 г. на Кмета на гр. Балчик, Общински съвет Балчик реши:

1.                   Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ С3174.52.527по КККР на с. Безводица с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП - за „предимно производствена зона" (Пп).", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.

2.                   Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 03174.52.527по КККР на с. Безводица с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП - за „предимно производствена зона" (Пп).", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.

3.                   Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ;