• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 213 Протокол 15 от 25.11.2020 г.


По единадесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

 Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

 В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №213: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Валентина Валентинова Димитрова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

2.  Ивелина Георгиева Александрова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

3. Стойко Иванов Росенов - за социално подпомагане, в размер на  150, 00 (сто и петдесет) лева.

4. Сеза Салиева Хасанова - за социално подпомагане, в размер на  100,00 (сто) лева.

5. Маргарита Недялкова Пейчева - за социално подпомагане, в размер на  100,00 (сто) лева.

6. Юмер С. Салим - за лекарства , в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7.  Радостин Иванов Карлович - за закупуване на електрическо  болнично легло в размер на  400,00 (четиристотин) лева.

8. Светослав Иванов Карлович - за закупуване на електрическо  болнично легло  в размер   на  400,00 (четиристотин) лева.

9. Севгюл Ахмед Али - Севгюл Ахмед Али - за лечение в размер на 300.00( триста) лева.

10. Джеват Джевджедов Зейнунов- лекарства  в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

11. Георги Колев Георгиев -- за лечение в размер на 300,00 (триста ) лева.

12. Шенер Севим Шенер - за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева.

13. Анна Йорданова Великова  - за лечение в размер на 500,00 (петстотин ) лева.

14. Красен Стоянов Тодоров - за лечение в размер на 200,00 (двеста ) лева

15. Веселин Недялков Янков - за социално подпомагане   в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева

16. Калинка Господинова Петкова - за социално подпомагане   в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

17. Димитрина Васкова Дечева - за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева.

18. Г. Г. Георгиева и    Д. Петров - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик-  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.