• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 212 Протокол 15 от 25.11.2020 г.


По десета точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/ 0.4kV" в ПИ 78639.6.34 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №212: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение 60 Протокол № 7 от 27.02.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП, предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 3 от Протокол № 4/07.08.2020 г.. Общински съвет Балчик:    
1. Одобрява ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/0.4kV в ПИ 78639.6.34, засегнати имоти ПИ 78639.5.32 и ПИ 78639.5.6.17 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.