• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 211 Протокол 15 от 25.11.2020 г.

По девета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево.             

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване „ЗА" -20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №211: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-6/24.08.2020 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 15 085.00 лв. (петнадесет хиляди и осемдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ ІІ, кв.26 по ПУП на с. Кранево), с площ от 547 м2 (петстотин четиридесет и седем квадратни метра), актуван с АОС № 4868/05.11.2020 г. на собственици на законно построена върху него сграда Валери Николов и Галина Николова.