• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 210 Протокол 15 от 25.11.2020 г.

По осма точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Звезда Антонова Паунова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ №210: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-11/14.10.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Звезда Антонова Паунова по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 727 м2, като Звезда Паунова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 127 м2 (сто двадесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4860/27.10.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  4414.00 лв. (четири хиляди четиристотин и четиринадесет лева).        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.