• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 209 Протокол 15 от 25.11.2020 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-Б, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -21 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0;

РЕШЕНИЕ №209: На основание Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

      1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от други общини през 2020г., които имат право на транспортни разходи, както следва: Добавя в списъка с пътуващи:

    -Дияна Райнова, месторабота ЦНСТ-ДБУ, пътува гр.Балчик - гр. Добрич, длъжност социален работник;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.