• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 208 Протокол 15 от 25.11.2020 г.


По шеста точка от дневния ред: Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият минимум 50 постоянни работни места.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 21 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0; „Въздържал се" -3;

РЕШЕНИЕ №208 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, съгласно чл. 41, ал. 3 от НОАМТЦУТОБ. Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие заявителя на искане с вх. № 94-00-1475-001/ 27.10.20 г., да се освободи от заплащане на дължимите такси за технически услуги и административни дейности, посочени в чл. 43 и приложената към него таблица от НОАМТЦУТОБ, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия, във връзка с взетото в т. 1 решение