• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 206 Протокол 15 от 25.11.2020 г.


По четвърта точка от дневния ред: Изпълнение на Договор № MДР-ИП-01-5/11. 03.2020.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -20; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №206: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг Общинският съвет на Община Балчик

реши:

1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен

общински дълг с цел реализация на проект: „Осигуряване па достъпни среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик", финансиран по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOP001-4.008, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна Балчик чрез Административен договор  за предоставяне безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG14MFOP001-4.008-0002-С01, Рег.№ MДР-ИП-01-5/11.03.2020 год. За предоставяне на БФП, сключен между Министерство на земеделието, храните и горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик., при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга - 464 246,40 (четиристотин шестдесет и четири хиляди двеста четиридесет и шест лева и 40 ст.) лева с вкл. ДДС

 Валута на дълга - лева

-Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

-         Условни за погасяване:

- Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

      Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Министерство на земеделието, храните и горите съгласно Административен договор № от ИСУН BG14MFOP001-4.008-0002-С01, Рег.№ MДР-ИП-01-5/11.03.2020 год., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

 Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 Начин на обезпечение на кредита:

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Административен договор № от ИСУН BG14MFOP001-4.008-0002-С01,Рег.№MДР-ИП-01-5/11.03.2020 год., за предоставяне на БФП, сключен между Министерство на земеделието, храните и горите. „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Административен договор № от ИСУН BG14MFOP001-4.008-0002-С01,Рег.№MДР-ИП-01-5/11.03.2020 год., за предоставяне на БФП. сключен между Министерство на земеделието, храните и горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик.;

-Учредяване  на залог         върху настоящи и бъдещи парични вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Балчик по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а" и „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези. постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит,

да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и

договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и

фактически действия за изпълнение на решението по т. 2;