• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 205 Протокол 15 от 25.11.2020 г.


По трета точка от дневния ред: Вземане на решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №205: На основание чл. 21, ал. 1,т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:


РЕШЕНИЕ

1. Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение  № 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и № 156725/28.12.2018г., за проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния- България 2014-2020г., в частта:

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.08.2021г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2. Съгласно решение № 606 от 13.06.2019г., на  Общински съвет Балчик и подписания договор за кредит с ФОНД"ФЛАГ" срок на погасяване 25.11.2020г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата с още девет месеца, тъй като нашите опасения са, че до 25.11.2020г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта. Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Балчик допуска настоящето решение за предварително изпълнение поради кратките срокове, за предоговаряне на договора за кредит.

3.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.