• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 204 Протокол 15 от 25.11.2020 г.


По втора точка от дневния ред:  Актуализация на бюджет на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище за 2020 г. в дофинансиране

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №204: На основание чл.125 от Закона за публични финанси (ЗПФ) и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище в дофинансиране, дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии" да бъде актуализиран в увеличение с 10 000 лева -  разходи за гориво за отопление.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.