• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 203 Протокол 15 от 25.11.2020 г.


По първа точка от дневния ред: Актуализация на бюджета 2020г.  на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №203: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

решение:

1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2020 година, както следва:

            1.1. Приходи в размер на 26 969 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 663 660 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 15 305 340 лв.

1.2. Разходи в размер на 26 969 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 11 663 660 лв.;

1.2.2. За местни дейности разходи в размер на 14 048 809 лв.;

1.2.3. За дофинансиране разходи в размер  на 1 256 531 лв.;

1.2.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 34 902 лв.;

1.2.5. Резерв в местни дейности 100 000 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 10 772 630 лв., съгласно Приложение № 5 и Приложение №5а.

3. Утвърждава актуализиран разчет за следните целеви разходи и субсидии:

     3.1. Актуализирани субсидии за читалища 655 608 лв., съгласно Приложение № 7 (в т.ч. 269 328 лв. от местни приходи);

     3.2. Актуализирани разходи за развитие на спорта в размер на 700 735 лв., съгласно Приложение № 10;

     3.3. Актуализирани разходи за други дейности по културата в размер на 35 000 лв., съгласно Приложение № 9;

     3.4. Актуализирана програма за развитие на туризма в размер на 1 000 000 лв., съгласно Приложение № 8;

4. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на актуализацията на бюджета. 

5. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на Община Балчик за 2020 г.