• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 202 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II  в кв 7 по плана на К.З  „Двореца", гр. Балчик/ ПИ № 02508.7.104. по КК на гр. Балчик и промяна на граничната улична регулация в съответствие  границите на ПИ № 02508.7.104 по КК на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 10; ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1

РЕШЕНИЕ № 202: На основание чл.21 ал.1 г.8 н т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка е чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик - не дава съгласие за изменение па Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по план на К.З.  "Двореца" гр. Балчик.

Промяната има за цел:

- Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З. "Двореца" да бъде приведена в съответствие с южната граница на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;

 -ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;

- предлага се мястото за връзка на брегоукрелително съоръжение „Дамба" с улица да бъде в рамките на останалата част от улицата.

-Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

Точката не се приема.