• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 201 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 201: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем част от имот публична, общинска

собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м, за срок от три години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 4 кв.м.  в размер на 198  лв./сто деветдесет и осем лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.