• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 198 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По тринадесета точка от дневния ред :  Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №198: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4378/17.07.2014 г., представляващ незастроен УПИ Х, кв.49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18168.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково, с площ от 1754 м2  (хиляда седемстотин петдесет и четири квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 067.00 лв. (петнадесет хиляди и шестдесет и седем лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.