• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 196 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По единадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 17общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №196: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4022/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот, представляващ ПИ № 02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 196 м2 (сто деветдесет и шест  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 405.00 лв. (пет хиляди четиристотин и пет лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.