• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 190 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По пета точка от дневния ред Разглеждане на заявление от Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15общински съветници

Поименно гласуване със „За" -15; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №190 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-10/12.10.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов гр. Балчик по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ІІІ, кв. 63 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 584 м2, като Станка и Михаил Дамянови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 36 м2 (тридесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4859/20.10.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 506.00 лв. (хиляда петстотин и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.