• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 189 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По четвърта точка  от дневния ред: Разглеждане на заявление от Луцина Йовчева Малева от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -15; „Против" - 0 „Въздържал се" - 1;

РЕШЕНИЕ №189 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1443/01.10.2020 г. от Луцина Йовчева Малева, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.78.26.1.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 3, ет.1, вх. Б, бл. 11 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 59.53 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 7.55 м2, представляващи 1.957 % от общите части на сградата и изба с площ от 2.42 м2, актуван с АОС № 3277/02.07.2008 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 17 669.76 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Луцина Йовчева Малева по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.