• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 188 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По трета точка от дневния ред Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №188 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 196 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 716 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 384 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. "Двете чешми", с площ от 359 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.140 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми", с площ от 513 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 600 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2;

- Незастроен УПИ Х, кв.49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково, с площ от 1754 м2;

- Апартамент №3, ет.1, вх. Б, бл.11 в жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.78.26.1.27 по кадастралната карта на гр. Балчик.