• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 187 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По втора точка от дневния ред Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №187 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11 -Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от местоживеене до месторабота през 2020г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Марияна Григорова Петрова, месторабота км. Сенокос, пътува гр. Балчик - км. Сенокос, длъжност деловодител-касиер;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.