• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 186 Протокол 14 от 29.10.2020 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №186 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал. З от ЗНА и справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, чл.11, ал.З предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК.

1.                  Приема изменения и допълнения в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, със следния текст:

В преходни и заключителни разпоредби се създава нов §7:

§7 (1) Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. не упражняват стопанската си дейност, в недвижим имот на територията на общината.

2.                   Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал.1 със следния комплект документи, както следва:

-                      касови отчети от фискалните устройства за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/;

-                      отчетни регистри - дневник на покупките и дневник на продажбите (чл.124, ал. 1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация чл.125, ал.1 от ЗДДС за периода 2020 г. по месеци /по електронен път/;

-                      рекапитулации на ФРЗ за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/ ;

-                      документ удостоверяващ, че не са се възползвали от мярка 60 на 40 /на хартиен носител/;

-                      справка за изразходвана ел. енергия по месеци за 2019 г. и 2020 г. /на хартиен носител/

-                      декларация по чл.313 от НК /на хартиен носител/.

Служителят от общинска администрация (орган по приходите), има право да изисква и други различни от изброените по горе финансови и други документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност на съответното предприятие.

3.                   Управителния орган на предприятието или упълномощено от него лице подава искане за освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в отдел „Общинска данъчна служба", придружено с гореописаните финансови документи в срок до 15 януари 2021 г.

Доброволно платените суми на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., не се възстановяват по банковата сметка на 3JI. Същите ще бъдат прихванати за бъдещи данъчни задължения за такса битови отпадъци.