• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 171 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По девета точка от дневния ред: Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 412"Многопрофилни болници за активно лечение" с 12 000 лева.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване „ЗА" -17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №171: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 12 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за изграждане на кислородна инсталация за централизирано подаване на медицински кислород за нуждите на МБАЛ- Балчик ЕООД.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.