• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 170 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1

РЕШЕНИЕ №170: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем  на част от имоти публична, общинска собственост с площ 1.54 кв. м.  представляващ  ПИ № 02508.79.78, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно информационен елемент за срок от 3 години.

 2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1.54 кв.м.  в размер на 76.23  лв./седемдесет и шест лева и двадесет и три стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в конкурсните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.