• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 166 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По четвърта точка  от дневния ред: Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките  за средства от Европейския съюз (СЕС)  към   30.06.2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -17 Против" - 0 „Въздържал се" - 1

РЕШЕНИЕ №166 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г.