• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 165 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По трета точка от дневния ред Ново обсъждане на одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ №165: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/02.06.2020 г., одобрява пазарна оценка в размер на 6 742.00 лв. (шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 206 м2 (хиляда двеста и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4845/18.06.2020 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Христина Любомирова Бахова.