• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 164 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По втора точка от дневния ред. Ново обсъждане на Решение №158, по Протокол № 11  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-47/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17 ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №164: Отмени Решение № 158 по Протокол № 11 от 30.07.2020 г., за даване на съгласие да се възложи превоз на пътници по маршрутни разписания от общинска, областната и републиканската транспортни схеми