• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 163 Протокол 12 от 10.09.2020 г.

По първа точка от дневния ред: Ново обсъждане на Решение №144, по Протокол № 11  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-45/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №163 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх. № ФО-23 от 01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен общо с 17 979 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1.

2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.