• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 11 от 30.07.2020 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет  за дейността за работата на Общински съвет Балчик за периода от месец ноември 2019 година - юни 2020 година.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на общинския съвет внася отчет за дейността на съвета.

От месец ноември  2019 година до месец юни 2020 г. общински съвет Балчик има проведени десет заседания.

Внесени проекти от кмета на общината 112, от тях 1 проекта изменен; от председателя на ОбС - 15; от общински съветници - 11.


През осемте месеца на годината има единадесет върнати решения от Областният  управител на гр. Добрич за незаконосъобразност и върнати за ново обсъждане или за тяхната отмяна:

1. Решение № 22 по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 19.12.2019 г, върнато със Заповед № АдК -04-1 от 06.01.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

- С решение № 33 по Протокол № 5 от 22.01.2020 г. общински съвет Балчик не отменя Решение № 22  по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.01.2018 година. Остава в сила Решение № 292.


2. Решение № 23 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. върнато със Заповед  № АдК-04-2 от 06.01.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

 

3.С Решение № 24 по Протокол № 4 на 19.12.2019г. - Общински съвет Балчик не подкрепя предложението за ОТМЕНЯ Решение № 35  по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 29.03.2018 година.


4. Решение № 45, в частта по т. 21-21.3.по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 г.. върнато със Заповед  № АдК-04-5 от 10.02.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.


5. Решение № 49 по Протокол № 6 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 г. върнато със Заповед № АдК-04-6 от 10.02.2020г. с указания за ново обсъждане или неговата отмяна. Общински съвет Балчик отменя   с  Решение № 53 по Протокол № 7 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.01.2020 година.


6. Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020г. върнато със Заповед № АдК- АдК-04-23 от 05.05.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна. Общински съвет Балчик с Решение № 100 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., като отпуска еднократна финансова помощ от 1700.00 лева на дружество "Военноинвалид" - гр. Балчик


7. Решение № 77 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020г.  върнато със Заповед № АдК- АдК-04-24 от 05.05.2020г., с указания за ново обсъждане или неговата отмяна. Общински съвет Балчик  предлага за ново разглеждане  с Решение № 101 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020 г. , приема повторно свое решение № 77 по Протокол № 8 от заседание па Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020г.


8. Решение № 115 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020г.  в частта т. 3  върнато със Заповед № АдК-04-38 от 10.06.2020г. с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.


9.Решение № 131 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020г., върнато със Заповед № АдК-04-41 от 07.07.2020 с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

 

10. Решение № 128 по Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.06.2020г., върнато със Заповед № АдК-04-40 от 07.07.2020 с указания за ново обсъждане или неговата отмяна.

 

Заведени дела в Административен съд Добрич:

Ад№329/2017г.

Ад№ 667/2019г.

Ад№ 536/2019г

Ад№ 7/2020г.;

Ад№52/2020г.;

Ад№ 78/2020.:г

Ад№ 79/2020г.

Ад№ 739/2019г.;

Ад№80/2020г.;

Ад№ 265/2020г.;

Ад№ 266/2020г.;

Заседания на постоянни комисии:

ПКБФЕЕ  има проведени   6   заседания

ПКУТСЕ  има проведени 10   заседания

ПКЗССД  има проведени    7   заседания

ПКОРСТ  има проведени    1   заседания

ПКОКМД има проведени   3    заседания

ПКТСССД има проведени  3    заседания

За представителни разходи

- Бюджет 2200 лв.

- Отчет 30.06.2020 г. - 163.56 лв.

НЕ СЕ ГЛАСУВА.