• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 116 Протокол 10 от 25.06.2020 г.


По първа точка от дневния ред: Ново обсъждане на Решение №115 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020г., в частта на т.3, с указания за изменение съгласно заповед на Областен управител на област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 19;  Против" - 0; „Въздържал се" - 0

РЕШЕНИЕ №116: На основание чл. 45, ал. 9, Общински съвет Балчик, отменя предходно прието  Решение №115, по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 22.05.2020 г., в частта на т. 3, като на основание чл. 21. ат. 1. т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, дава съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ на Галина Борисова Митева, от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.