• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 106 Протокол 9 от 22.05.2020 г.


По седма  точка от дневния ред:  Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Гласуваха  със „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 106 На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС №216/02.09.2008г., Общинският съвет реши:

1.Одобрява представения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.