• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 100 Протокол 9 от 22.05.2020 г.


По първа точка от дневния ред:  Предложение за ново обсъждане на Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.20г., съгласно заповед на Областен  управител на област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14 ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 100: 1. На основание чл. 45. ал. 9, във вр. с чл. 21, ал.1. т.6 от ЗМСМА и молба с вх. № 26-00- 251 /06.03.2020г., на председателя на дружество „Военноинвалид", гр.Балчик, Общински съвет Балчик, изменя предходно прието Решение № 92 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.04.2020 г., като отпуска еднократна финансова помощ от 1700.00 лева на дружество "Военноинвалид" - гр. Балчик, към „Съюза на военноинвалидите и военно пострадалите". Средствата да се получат от г-жа Стойка Георгиева - председател на дружество" Военноинвалид " гр.Балчик.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020година.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение

С Решение № 296 от 16.10.2020 г.  по Адм. дело № 266/2020 г. Административен съд Добрич отменя по жалба на Областен управител на област Добрич Решение № 92 по Протокол № 8 от 23.04.2019 г. на ОбС Балчик, прието повторно с Решение № 100 по Протокол № 9 от 25.05.2020 г. от заседания на ОбС.