• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 99 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По тридесет и трета точка от дневния ред: Освобождаване на управителя на "МБАЛ-Балчик" ЕООД и определяне на нов до провеждане на конкурс

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 99: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон, както и чл. 12, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване  правата на собственост на Община Балчик  в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност,  Общински съвет-Балчик:

1. Освобождава д-р Парсек Саркис Салбашян  от длъжността "управител" на "МБАЛ -Балчик "ЕООД гр.Балчик, по негово желание.

2. Назначава за временно изпълняващ длъжността "управител" на "МБАЛ-Балчик" ЕООД гр.Балчик д-р Пламен Петров Димитров- лекар към същото лечебно заведение, до провеждане на конкурс за избор на управител.

3. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността управител на "МБАЛ -Балчик " ЕООД в размер на 300%/триста на сто/ от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да проведе конкурс за избор на управител на "МБАЛ -Балчик "ЕООД и предложи новоизбрания чрез конкурс управител за утвърждаване от принципала - Общински съвет-Балчик.