• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 96 Протокол 8 от 23.04.2020 г.


По тридесета точка от дневния ред: Отпускане финансови помощи на граждани от общината.

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 96: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Валентина Йовева Петрова от гр. Балчик, за лечение на детето й Преслав, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

2. Марийка Божилова Радушева от с. Соколово, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

3. Есма Аблекимова Алиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева.

4. Демир Кирилов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

5. Илийчо Димов Илиев от гр. Балчик, за лечението на Божанка Ковачева, в размер на 200,00 (двеста) лева.

6. Радослав Маринов Демиров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7. Амет Али Амет от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Кадрие Кадирова Симеонова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

9. Себат Кемал Ариф от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.