• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 94 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост с Ирена Георгиева по отношение на ПИ № 53120.502.790

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 94: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-1/04.02.2020 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Ирена Радева Георгиева от гр. Варна по отношение на ПИ № 53120.502.790 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ХІІІ-79, кв. 21 по ПУП на с. Оброчище, целия с площ от 1034 м2, като Ирена Георгиева изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 234 м2 (двеста тридесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4841/27.02.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 4432.00 лв. (четири  хиляди четиристотин тридесет и два лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.