• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 92 Протокол 8 от 23.04.2020 г.


По двадесет и шеста точка от дневния ред: Отпускане на помощи за военноинвалиди и военнопострадали.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 92: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и молба с вх. № 26-00-251/06.03.2020 г. на председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ от 1700 лева, на 17 /седемнадесет /души  по 100 лева, по повод техния празник.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

С Решение № 296 от 16.10.2020 г.  по Адм. дело № 266/2020 г. Административен съд Добрич отменя по жалба на Областен управител на област Добрич Решение № 92 по Протокол № 8 от 23.04.2019 г. на ОбС Балчик, прието повторно с Решение № 100 по Протокол № 9 от 25.05.2020 г. от заседания на ОбС.