• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 91 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 91: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, документ с изх. № 08-00-47/31.03.2020 г., Общински съвет - Балчик реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г. от Общински съвет - Балчик:

I.  В „Преходни и заключителни разпоредби" се прави следното изменение и допълнение:

1.   Създава се нов § 6. със следното съдържание:

" § 6. През 2020 г. отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци, определена с решение на Общинския съвет - по реда на чл. 20, ал. 2 на настоящата Наредба, се прави на предплатилите физически и юридически лица - собственици или ползватели/концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30 юни."

2. Приетият нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на Интернет страницата на Община Балчик.