• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 90 Протокол 8 от 23.04.2020 г.


По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Годишен финансов отчет на МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 17 общински съветници

Гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 4, 1 не гласува

РЕШЕНИЕ № 90: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Балчик приема:

1. Финансов отчет на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и  2017 г.;

2. Годишен доклад за дейността на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.;

3. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане на „МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2019 г.; 2018 г. и 2017 г.