• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 89 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 08.05.2020 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0, 1 не гласува

РЕШЕНИЕ № 89: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 08.05.2020 година в 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 26.05.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото Събрание на Акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год., заверен от регистриран одитор.;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение  - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 год., заверен от регистриран одитор.

- По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2019 год.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

- По т. 7 от дневния ред: да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2020 год.

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие е Наредба № 9 от 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

- По т. 11 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

- По т. 12 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

- По т. 13 от дневния ред да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите определя комисия по чл. 11, ал. 1 и лица по чл. 4, ал. 5 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в следния състав:

     Председател: 1. Елена Йорданова Целяшка; Редовни членове: 2. Даниела
Димчева Михайлова; 3. Андрей Райчев Андреев; Резервен член: Петя Евгениева
Йорданова.

-       По т. 14 от дневния ред да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка е чл.36, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.