• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 88 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 08.05.2020 г. РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

РЕШЕНИЕ № 88: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет-Балчик

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 08.05.2020 година в 11.00 часа, в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Въскресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 26.05.2019 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0, 1 не гласува


2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклал на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0, 1 не гласува


- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане загубата на дружеството за 2019 г., в размер на 67 191.69 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0, 1 не гласува


- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019 г.;

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0, 1 не гласува


- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за определяне на месечно възнаграждение и гаранция за управление за членовете на СД, така както е обявено в материалите към събранието;

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1, 1 не гласува


- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г., съгласно предварително обявеното в материалите на събранието.

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 5, 1 не гласува