• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 86 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По двадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, лекарски кабинети № 107 и № 203 и част от манипулационни, находящ се в „МЦ І" ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 86: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си:

 1.1. Помещение - публична общинска собственост,  лекарски кабинет № 203, с площ 19 кв.м , находящ се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" № 1 в "МЦ І Балчик" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение - публична общинска собственост,  лекарски кабинет № 107, с площ  17.50 кв.м , с включен санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2.32 кв.м /целия с площ 18.55 кв.м/ и № 102 с площ 2.32 кв.м/ целия с площ 18.55 кв.м/ всичко с площ  22.14 кв.м , находящи се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" №1 в "МЦ І Балчик" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

            - по т. 1.1 в размер на 736,44 лв. /седемстотин тридесет и шест лева и четиридесет и четири стотинки /,без ДДС;

            - по т. 1.2. в размер на 858,14 лв. /осемстотин петдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване  на извънболнична, индивидуална,    първична медицинска помощ;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

      4.1. да използват горепосочения имот, като медицински кабинет и манипулационни и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.