• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 85 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, помещение с площ 25 м², находящ се в с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 85: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.      Дава съгласието си:

1.1. Помещение - публична общинска собственост,  находящ се в с. Оброчище, ул. "Черно море" № 13, представляващ част от ПИ № 53120.502.409, актуван с АОС № 434/2015 г., да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си - стоматологичен кабинет, с площ 25 кв.м, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена  от 969,00 лв. /деветстотин шестдесет и девет лева / без ДДС.

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 3, т.3.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати които:

3.1. да притежават диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

4.1. да използва горепосочения имот, като стоматологичен кабинет и манипулационни и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.