• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 84 Протокол 8 от 23.04.2020 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 5 брой рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -1,

РЕШЕНИЕ № 84: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот - публична общинска  собственост, поземлен имот:

т.1.1. представляващ част от ПИ № 53120.505.1 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент, с площ 2 кв. м.

т.1.2.част от ПИ № 02508.7.32 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.3. част от ПИ № 02508.526.214 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.4. част от ПИ№ 02508.69.112 по кад.карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент, с площ 2 кв.м.

т.1.5. част от ПИ№ 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, с площ 2 кв.м.

за срок от 3 год. /три години/ чрез провеждане на неприсъствен конкурс.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1

по т.1.1- 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.2 -  97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т. 1.3 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.4 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

по т.1.5 - 97.50 лв. /деветдесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС;

3. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

      4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.